เปิด 6 รายชื่อ ส.ว. พร้อมโหวต ‘พิธา’ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

1. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อายุ 60 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์) หนึ่งในสมาชิกสมาชิกวุฒิสภา

ถูกแต่งตั้งโดย คสช. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา,

กรรมาธิการ กมธ. ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา

2. วัลลภ ตังคณานุรักษ์ อายุ 67 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ พละศึกษา ปัจจุบันหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา

ถูกแต่งตั้งโดย คสช. ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา, กรรมาธิการวิสามัญ กมธ.วิสามัญ กิจการวุฒิสภา

3. วุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ อายุ 75 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท University of Arkansas, US (Master of Arts in Economic Development) ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่ถูกเลือกโดย คสช.

4. เฉลิมชัย เฟื่องคอน อายุ 70 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒสภา โดยการเลือกกันเอง

5. อำพล จินดาวัฒนะ อายุ 71 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่ถูกเลือกโดย คสช. นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.

6. ทรงเดช เสมอคำ อายุ 71 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร การศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยการเลือกกันเอง